Oferta dla górnictwa

Pojemnik do wykładki mechanicznej TYPU PWM

Pojemniki do wykładki mechanicznej typu PWM przeznaczone są do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Służą głównie do wykładki pustej przestrzeni pomiędzy obudową chodnikową a wyłomem w celu równomiernego rozłożenia obciążenia obudowy chodnikowej, ale mogą być również używane do wypełniania pustek w innych wyrobiskach kopalnianych, wykonywania pasów izolacyjnych (np. do izolacji zrobów) lub podsadzkowych.

Pojemniki do wykładki mechanicznej wykonane są z tkanin technicznych posiadających certyfikaty dopuszczające do ich stosowania w pomieszczeniach typu a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu w podziemnych zakładach górniczych.

Wyposażone są w zawór jednokierunkowy umożliwiający napełnienie go spoiwem oraz trzy paski służące do umocowania pojemnika do obudowy. Ponadto pojemniki mogą być wykonane z kilku warstw tkaniny i folii uszczelniającej, w zależności od warunków dołowych ich zastosowania .

Po dostarczeniu na miejsce wykonywania wykładki pojemniki należy umieścić na łukach obudowy chodnikowej tak aby zawory znajdowały się w najwyższym możliwym punkcie. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zawory znajdowały się od strony wyrobiska (w innym przypadku niemożliwe będzie podłączenie węża zasilającego).

Następnie przy pomocy pasków mocujących, w które wyposażone są pojemniki, należy je przymocować do łuków obudowy chodnikowej i podłączyć do zaworu pompę zasilającą.

Napełnianie pojemników odbywa się po podłączeniu węża do zaworu worka i podanie wypełniacza przy pomocy pompy – ciśnienie napełniania nie powinno przekraczać 0,05 MPa. Po napełnieniu wąż należy przełożyć do kolejnego pojemnika. Konstrukcja zaworu uniemożliwia wydostanie się zawartości pojemnika po odłączeniu pompy.

Pojemniki do wykładki mechanicznej wykonywane są w następujących typoszeregach wymiarów:

 • szerokość – 300, 400, …………, 1000 mm
 • szerokość – 300, 400, …………, 1000 mm

rysunek PWM_K_1 3_1 2_0,2 _ 1 001

Opis zmechanizowanej wykładki betonowej za odrzwiami obudowy chodnikowej

Pragniemy przedstawić Państwu technologię wypełniania pustki pomiędzy obudową podporową wyrobisk korytarzowych typu ŁP a wyłomem wyrobiska w postaci „ZMECHANIZOWANEJ WYKŁADKI BETONOWEJ ZA ODRZWIAMI OBUDOWY CHODNIKOWEJ”.

Technologia ta jest stosowana z powodzeniem od kilkunastu lat w kopalni „Bogdanka”, przy wsparciu naukowym Katedry Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górniczym oraz Katedry Budownictwa Podziemnego na Wydziale Inżynierii i Geotechniki Górniczej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W oparciu o nabyte w ciągu tych lat doświadczenia, przedstawimy główne założenia tej, naszym zdaniem , wartej zastosowania technologii.

Założenia technologii:

Prowadząc przodek chodnikowy przy pomocy kombajnu, uzyskujemy urobek tak drobny, że jego użycie do wykonania klasycznej wykładki jest, w praktyce, niemożliwe. Aby pozyskac grubszy materiał obsługa przodka wykonuje niebezpieczne prace związane z wybieraniem kęsów skały płonnej z urobku na odstawie, co oprócz niosącego ze sobą niebezpieczeństwa, powoduje przerwy ruchowe i dezorganizuje prace przodkowe, ograniczając postęp. W przypadku pędzenia chodnika w caliźnie węglowej, brak jest materiału pochodzenia naturalnego do wykładki. Po zastosowaniu oferowanej technologii, całość materiału do wykładki stanowi dostarczone do przodka spoiwo, co skutkuje:

Zdecydowaną poprawą warunków bezpieczeństwa górników pracujących w przodku przy wykonywaniu obudowy chodnikowej, wynikającą z wyeliminowania, uciążliwej i niebezpiecznej, czynności szczelnego wykładania przestrzeni między odrzwiami a ociosem, skałą płonną lub innymi materiałami (drewno, kostka betonowa, betonity itp.) odbywającej się na dużej wysokości, pod niezabudowanym stropem. Skróceniem czasu postoju kombajnu między cyklami urabiania.

Zdecydowaną poprawą warunków górniczo-gelologicznych bezpośrednio w przodku jak i warunków dalszej pracy obudowy chodnikowej powodujących:

 1. niezwłoczne i pełne (wykładka jest nieściśliwa i idealnie przylega do powierzchni wyłomu i obudowy) podparcie stropu, przez obudowę łukową, w strefie przyprzodkowej, a to z kolei zdecydowanie utrudnia i opóźnia proces rozwarstwienia skał stropowych, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia opadów stropu i ociosów.
 2. zwiększenie postępów prowadzonych wzdłuż tych chodników ścian eksploatacyjnych, dzięki łatwiejszej i bezpieczniejszej pracy na skrzyżowaniu ściana-chodnik. W warunkach kopalni „Bogdanka” postęp ścian prowadzonych wzdłuż chodników z wykładką zmechanizowaną przekracza 400 mb/ miesiąc.

Wzrostem wydajności brygad przodkowych. Analiza wykonów w warunkach kopalni „Bogdanka” wykazała, że średni wzrost postępów przodków z wykładką zmechanizowaną w stosunku do okresów bez jej stosowania wynosi 35%. Postępy przodków w obudowie ŁP-10 5-cio elementowej V-36 w rozstawie 0,75m wynoszą przeciętnie 500 mb/miesiąc z sobotami produkcyjnymi, a maksymalny osiągnięty postęp to 816 mb/miesiąc.

Zdecydowaną poprawą warunków likwidacji chodników za frontem ściany. W warunkach kopalni „Bogdanka” odzysk obudowy z powtórnym jej wykorzystaniem po regeneracji przekracza 65%.

Stosowaniem do wykładki siatki typu łańcuchowego stanowiącej obudowę tymczasową, podczas montażu obudowy podporowej w czole przodka.

 

Porównanie postępów wybranych przodków z wykładką kamienną i mechaniczną:

Nazwa chodnika Obudowa Postęp całkowity w okresie [mb] Data drążenia z wykładką kamienną Ilość dni postępu Średni postęp [mb/dobę] Średni postęp [mb/dobę]
Rodzaj Rozstaw wykł. kamienna rozpoczęcia zakończenia wykł. kamienna wykł. kamienna wykł. mechaniczna
Chodnik 1 V32/10c 0,75 282,00 02.01.08 11.02.08 29 9,72 13,50
Chodnik 2 V32/10c 0,75 143,25 02.01.08 11.02.08 15 9,55 15,75
0,90 158,40 14 11,31 15,76
Chodnik 3 V32/10c 0,75 329,80 02.01.08 11.02.08 32,5 10,15 18,90
Chodnik 4 V32/10c 0,75 298,60 02.01.08 11.02.08 28 10,66 16,20
Chodnik 5 V32/10c 0,75 330,10 02.01.08 11.02.08 33,5 9,85 16,20

 

Porównanie kosztów wykonania w/w chodników:

Nazwa chodnika Obudowa Postęp całkowity w okresie [mb] Koszt 1 mb drążenia
[zł/m]
Obniżenie kosztów drążenia chodnika [zł/mb] Obniżenie kosztów drążenia chodnika na badanym wybiegu chodnika [zł]
Rodzaj Rozstaw wykł. kamienna kamienna mechaniczna
Chodnik 1 V32/10c 0,75 282,00 7332,79 6784,64 548,15 154 578,30
Chodnik 2 V32/10c 0,75 143,25 7621,46 6132,28 1489,18 213 325,04
0,90 158,40 6273,62 5474,37 799,25 126 601,20
Chodnik 3 V32/10c 0,75 329,80 7113,08 6095,75 1017,33 335 515,43
Chodnik 4 V32/10c 0,75 298,60 6908,04 6102,17 805,87 240 632,78
Chodnik 5 V32/10c 0,75 330,10 7243,61 6102,17 1141,44 376 789,34
      1542,15 x x x 1 447 442,10

Elementy technologii:

 1. Zmodyfikowana dokumentacja technologiczna prowadzenia przodka.

 2. Siatka łańcuchowa.

 3. Pojemniki PWM.

 4. Spoiwo szybkowiążące.

 5. Pompa PT-35 z oprzyrządowaniem.

 6. Agregat hydrauliczny do zasilania pompy PT-35.

 7. Woda z rurociągu ppoż. do zaczynu zarobowego spoiwa.

 8. Wydajny transport do rejonu przodka.

Podsumowanie:

Z przytoczonych powyżej informacji jasno wynika, że zastosowanie betonowej wykładki mechanicznej, w chodnikowych przodkach kombajnowych, wpływa na znaczną poprawę bezpieczeństwa górników zatrudnionych, nie tylko w przodku chodnikowym, ale również w ścianie.

Powoduje zwiększenie postępów przodków – chodnikowego i ścianowego,

a więc kolosalne obniżenie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania wyrobisk.

Technologia ta jest, naszym zdaniem, najprostszym sposobem ograniczenia kosztów, w kopalniach borykających się z kłopotami finansowymi.

Warunkiem jednak sukcesu wdrożenia betonowej, mechanicznej wykładki chodnikowej, jest pokonanie przyzwyczajeń i tradycji drążenia chodników oraz skorzystanie z doświadczeń kopalni „Bogdanka”.

Mieszanka do wykładki mechanicznej KWADRO 06-WM/30

Mieszanka KWADRO 06-WM/30 jest niepalnym, nietoksycznym tworzywem hydraulicznym, wyprodukowanym na bazie wysokosprawnych cementów portlandzkich oraz plastyfikatorów, regulatorów i składników przyśpieszających wiązanie jak i zwiększających wytrzymałość na ściskanie o następujących parametrach:

 • gęstość objętościowa świeżej mieszanki (po wymieszaniu suchej mieszanki z wodą przy zachowaniu proporcji W/S=0,35) wynosi ; ρ=1830 kg/m3 ,
 • wskaźnik wydajności w = ρ/(1+W/S) [kg/m3], w = 1,36 [t/m3]
 • konsystencja mieszanki wg metody rozpływu (PN-EN 445:2009) to odpowiednio: średnica rozpływu bezpośrednio po wymieszaniu – 160 mm, średnica rozpływu po 45 minutach od wymieszania – 100 mm,
 • czas rozformowania poniżej 9 godzin
 • wytrzymałość na ściskanie po 24 h: min. 15 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie po 72 h: min. 30 MPa

Stosowana jest w warunkach dołowych do:

 • wypełniania pojemników do wykładki mechanicznej
 • wypełniania pustek w górotworze
 • wykonywania izolacyjnych i ochronnych pasów podsadzkowych

odawana jest przy pomocy urządzeń przeznaczonych do metody „na moko”.

Mieszanka KWADRO 06-WM/30 jest materiałem szybkowiążącym i przed każdym postojem urządzenia podającego, trwającym powyżej 45 minut należy je dokładnie przepłukać.